.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Ilustracja do informacji: Deklaracja dostępności
 • Oświadczenie w sprawie dostępności
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://powiat-miedzyrzecki.pl/ zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://powiat-miedzyrzecki.pl/.
 
 • Status pod względem zgodności
Strona internetowa http://powiat-miedzyrzecki.pl/ jest częściowo zgodna pod względem technicznym i treści w niej zawartej z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 858):
- serwis zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów
- nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 
 • Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-31.
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 2020-03-31.
 
 • Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe
 1. Publikacja strony http://powiat-miedzyrzecki.pl/ - 2015-02-18.
 2. Strona aktualizowana jest na bieżąco.
 3. Pod adresem http://powiat-miedzyrzecki.pl/ dostępne są:
  1. Dane teleadresowe siedziby Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
 4. Pod adresem http://powiat-miedzyrzecki.pl/PL/596/Deklaracja_dostepnosci/ dostępne są:
  1. Informacje o dostępności architektonicznej
  2. Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
  3. Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich
 5. Pod adresem http://bip.powiat-miedzyrzecki.pl/redaktorzy/35/ dostępny jest formularz kontaktowy, który umożliwia, po wybraniu w polu Adresat - Melonek Tomasz lub Makowski Damian, przesłanie zgłoszenia w zakresie braku dostępności cyfrowej.
 6. Pod adresem http://bip.powiat-miedzyrzecki.pl/redaktorzy/5/ dostępny jest numer telefonu 95 742-84-26, który umożliwia bezpośredni kontakt telefoniczny i zgłoszenie braku dostępności cyfrowej.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej http://powiat-miedzyrzecki.pl/ była na poziomie WCAG 2.1.
 
 • Dostępność architektoniczna
Budynek Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.
Dogodne wejście znajduje się od frontu. Budynek wyposażony jest w podjazd, przy którym znajduje się specjalnie wydzielone i oznaczone miejsce. Dodatkowo na parkingu wydzielone są 3 miejsca dla osób z niepełnosprawnością.
W budynku znajdują się 2 windy.
Toalety dla osób poruszających się na wózkach znajdują się przy windach na parterze i na drugim piętrze budynku.
 
 • Tłumacz migowy nie jest dostępny
 

Koordynator dostępności

Ilustracja do informacji: Koordynator dostępności
Koordynator dostępności w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu
Kamila Bondar
tel. 504 249 613
email: k.bondar@powiat-miedzyrzecki.pl
godziny pracy: poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek - piątek 7:00 - 15:00
 
Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.
Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:
 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 • monitorowanie działalności Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: IPK - Internetowe Konto Pacjenta
 • Baner: Szczepimy się
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Projekt - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim
 • Baner: Fanpage - Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
 • Baner: Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • Baner: Lokalny Portal Edukacji Prawnej