.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (GN)

Naczelnik/Geodeta Powiatowy: p.o. Sebastian Gwóźdź
Siedziba:
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
ul. Przemysłowa 2
66-300 Międzyrzecz
pok. 401, 402, 409, 410, 411 (IV piętro)
Zakres spraw i zadań do realizacji:
m.in.
 • tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa;
 • ogłaszanie informacji o sprzedaży nieruchomości;
 • orzekanie o wygaśnięciu trwałego zarządu;
 • prowadzenie spraw związanych z ustaleniem sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych;
 • naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu;
 • orzekanie o nadaniu gospodarstw;
 • poświadczanie nabycia prawa własności w formie aktu nadania;
 • ustalanie granic gospodarstw rolnych i ich szacunek oraz składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej;
 • poświadczanie opisu granic działki na podstawie dokumentacji geodezyjnej;
 • rozpatrywanie zastrzeżeń do scaleń i wymian;
 • ujawnianie nowego stanu prawa w księgach wieczystych;
 • przygotowanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej;
 • prowadzenie map ewidencyjnych określających kontury użytków gruntowych, klas glebowych, konturów budynków na działkach, granic rejonów statystycznych;
 • prowadzenie grup rejestrowych właścicieli nieruchomości i władających;
 • zakładanie ewidencji gruntów i budynków oraz jej modernizacja;
 • udostępnianie danych ewidencyjnych;
 • wykonywanie wypisów z rejestrów i kartotek wyrysów z map ewidencyjnych;
 • prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 • zakładanie osnów szczegółowych;
 • zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej;
 • ochrona znaków geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych;
 • przyjmowanie i wydawanie danych z zasobu dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie geodezji i kartografii;
 • sprzedaż map oraz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 • udzielanie zezwoleń na rozpowszechnianie i reprodukowanie materiałów PZGiK;
 • wydawanie decyzji zmieniającej klasyfikację gruntów;
 • prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu na mapach zasadniczych i w części opisowej;
 • wydawanie opinii o treści uzgodnienia;
 • organizowanie posiedzeń zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej;
 • udostępnianie danych zawartych w ewidencji w sieci uzbrojenia terenu odpłatnie;
 • prowadzenie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 • prowadzenie rejestru gruntów wyłączonych z produkcji i gruntów podlegających rekultywacji;
 • prowadzenie w systemie informatycznym ewidencji:
a) właścicieli, jednostek organizacyjnych, osób, które nieruchomościami władają, użytkowników wieczystych, jednostek organizacyjnych sprawujących zarząd lub trwały zarząd nieruchomościami, użytkowników gruntów państwowych i samorządowych,
b) danych liczbowych i opisowych dotyczących gruntów,
c) danych liczbowych i opisowych dotyczących budynków i lokali,
d) wartości katastralnej gruntu, budynku oraz lokalu;
 
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - piątek 7:00 - 15:00
 
 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: IKP - Internetowe Konto Pacjenta
 • Baner: Szczepimy się
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Projekt - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim
 • Baner: Fanpage - Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
 • Baner: Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • Baner: Lokalny Portal Edukacji Prawnej
 • Baner: Rozlicz PIT w powiecie międzyrzeckim