.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1

Oświata

Informacja nt. przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2015/2016 w powiecie międzyrzeckim

Ilustracja do informacji: Informacja nt. przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2015/2016 w powiecie międzyrzeckim Informacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu.
1. Kryteria wg których dokonano kontroli szkół w okresie wakacyjnym
Do kontroli w okresie wakacyjnym wyznaczono przede wszystkim obiekty, na które wydano decyzje z terminem wykonania nałożonych obowiązków przypadającym na koniec sierpnia 2015r. oraz obiekty, które nie zostały wytypowane do kompleksowej oceny w 2015 roku. Ogółem przeprowadzono 9 kontroli, z czego w 4 obiektach kontrole miały również na celu sprawdzenie wykonania wydanych decyzji.
 
2. Inne formy działania PIS w ww. zakresie
17.06.2014r. PPIS w Międzyrzeczu drogą mailową przesłał do wszystkich  nadzorowanych szkół pismo z prośbą o przekazanie do dnia 30.08.2014r. informacji o stanie przygotowania szkół do nowego roku szkolnego. Pismo przypominające wysłano w dniu 24.08.2015 r. Informację zwrotną uzyskano z 18 placówek (w tym z placówek, w których przeprowadzono kontrole).
 
3. Wyniki kontroli
Wyniki kontroli wykazały wykonanie obowiązków nałożonych decyzjami administracyjnymi w 2 placówkach. W 1 przypadku strona zwróciła się o prolongatę terminu wykonania decyzji przed datą kontroli. W 2 przypadkach strona nie wykonała obowiązków nałożonych decyzjami, a także nie zwróciła się o prolongatę terminu wykonania decyzji przed datą kontroli. W stosunku do placówek, które nie wywiązały się z nałożonych obowiązków będzie prowadzone postępowanie egzekucyjne.
 
4. Zakres i przebieg prac prowadzonych w placówkach przed rozpoczęciem roku szkolnego
W okresie wakacyjnym prowadzono w placówkach prace porządkowo-konserwatorskie polegające między innymi na czyszczeniu podłóg, ścian, okien, mebli, opraw świetlnych, wymianie świetlówek, konserwacji nawierzchni boisk, drobnych pracach naprawczych oraz prace remontowe polegające na malowaniu pomieszczeń placówki (klasy, korytarze, klatki schodowe, toalety, bloki żywienia, bloki sportowe), wymianie podłóg,  wymianie okien,  remoncie schodów, remoncie toalet, zakupie mebli edukacyjnych i wielu innych. W 2 placówkach dokonano wymiany nawierzchni placu szkolnego. W Gimnazjum w Skwierzynie prowadzony jest generalny remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym. W Zespole Edukacyjnym w Trzcielu dokonano rozbudowy infrastruktury sportowej (wybudowano boisko do gry w piłkę plażową), natomiast w SP w Templewo, SP Bledzew oraz SP Nr 2 w Międzyrzeczu wybudowano place zabaw. Niestety nie wszystkie prace zostały zakończone przed rozpoczęciem roku szkolnego (wyjaśnienie pkt. 5). 
W 2 internatach funkcjonujących na terenie powiatu międzyrzeckiego również dokonano szeregu prac mających na celu poprawienie stanu techniczno-sanitarnego w placówce. Przeprowadzono w nich prace porządkowo-konserwatorskie oraz prace remontowe (malowanie pokojów, przebudowa klatek schodowych oraz montaż systemu oddymiania). Ponadto w miejscowości Przytoczna rozpoczęto budowę nowej szkoły podstawowej, planowane zakończenie realizacji zadania – sierpień 2016 r.
 
5. Przyczyny kontynuowania prac podczas roku szkolnego – stopień zapewnienia bezpieczeństwa
W miesiącu lipcu rozpoczęto generalny remont sali gimnastycznej i zaplecza sanitarnego przy sali (szatnie, łazienki) w Gimnazjum w Skwierzynie. Z uwagi na rozmiar prowadzonych prac, remont zostanie zakończony w terminie  do 15.12.2015r. (zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Skwierzynaa wykonawcą). Podczas kontroli przygotowania placówki do nowego roku szkolnego PPIS w Międzyrzeczu polecił podjęcie działań mających na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu i nauki podczas trwania prac remontowych. Zgodnie z oświadczeniem dyrektora szkoły teren prac zostanie wyłączony z użytkowania, zabezpieczony, zostaną wydzielone alternatywne przejścia i przebieralnie, a zajęcia wychowania fizycznego będą prowadzone na terenie boiska wielofunkcyjnego, które znajduje się na terenie placówki oraz auli szkolnej. Zostaną również nasilone i wzmożone dyżury nauczycielskie podczas przerw lekcyjnych PPIS w Międzyrzeczu na przełomie miesiąca września i października planuje przeprowadzenie bieżącej kontroli sanitarnej mającej na celu sprawdzenie stanu sanitarnego oraz stopnia zapewnienia bezpiecznych warunków nauki i pobytu uczniów w placówce.
 
Podsumowanie
W wyniku przeprowadzonych kontroli i na podstawie uzyskanych informacji,  placówki szkolne na terenie powiatu międzyrzeckiego uznaje się za przygotowane do nowego roku szkolnego. Podsumowując stwierdzono, że stan nadzorowanych obiektów, pomimo nie wywiązania się z części nałożonych obowiązków, ulega sukcesywnej poprawie. Na wyróżnienie w zakresie przeprowadzonych prac remontowych w placówkach oświatowo-wychowawczych zasługuje Gmina Przytoczna i Gmina Międzyrzecz. W dalszym ciągu największy problem z realizacją obowiązków nałożonych decyzjami administracyjnymi ma Gmina Skwierzyna.
 
Wnioski
Corocznie stan techniczno-sanitarny placówek nauczania przedstawiany jest organom prowadzącym podczas narad organizowanych przez urzędy miast, gmin i starostwo powiatowe – ocena powiatu. W miesiącu marcu przesłano organom prowadzącym ocenę podległych placówek, z wyszczególnieniem braków w stanie techniczno-sanitarnym oraz niewykonanych decyzji administracyjnych. Ponadto organ założycielski każdorazowo powiadamiany jest o złym lub pogarszającym się stanie podległych placówek – wystąpienia pokontrolne.
 
Informację przygotowała Aleksandra Gomuła – Higiena Dzieci i Młodzieży w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: IKP - Internetowe Konto Pacjenta
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Cyfrowy Powiat
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
 • Baner: Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • Baner: Lokalny Portal Edukacji Prawnej
 • Baner: Rozlicz PIT w powiecie międzyrzeckim