.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1

Audytor Wewnętrzny

Audytor Wewnętrzny (AW)

Audytor: Beata Waltrowska
Siedziba:
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
ul. Przemysłowa 2
66-300 Międzyrzecz
pok. 217 (II piętro)
Zakres spraw i zadań do realizacji:
m.in.
  • prowadzenie analizy ryzyka, przed jakimi stoi dana organizacja oraz środowiska kontroli wewnętrznej, dla ustalenia programu audytu opartego na ocenie ryzyka oraz w szczególności oceny efektywności procesu zarządzania ryzykiem
  • składanie sprawozdania z poczynionych ustaleń oraz przedstawianie uwag i wniosków dotyczących poprawy
  • wyrażanie opinii na temat skuteczności mechanizmów kontrolnych w badanych systemach oraz dostarczaniew oparciu o system kontroli wewnętrznej racjonalnych zapewnień, że jednostka działa prawidłowo
  • badanie wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu przez sprawdzenie przestrzegania zasad rachunkowości, zgodności zapisów w księgach rachunkowych z dowodami księgowymi, zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu z zapisami w księgach rachunkowych
  • ocena adekwatności, skuteczności i efektywności systemów kontroli, zarządzania ryzykiem i kierowania jednostką
  • ocena przestrzegania zasady celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków, uzyskiwania możliwie najlepszych efektów w ramach posiadanych środków oraz przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań
  • prowadzenie kontroli w Starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu
  • sporządzanie protokołów z kontroli
  • formułowanie wniosków i zaleceń z kontroli oraz składanie propozycji co do sposobu ich wykorzystania
  • przechowywanie i udostępnianiedokumentacji z kontroli
Telefon kontaktowy:
95 742-84-58
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - piątek 7:00 - 15:00