.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1

Biuro Starosty

Biuro Starosty (BS)

Dyrektor: Czesław Toczyński
Siedziba:
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
ul. Przemysłowa 2
66-300 Międzyrzecz
pok. 101, 109, 111 (I piętro)
Zakres spraw i zadań do realizacji:
m.in.
 • obsługa Zarządu Powiatu
 • prowadzenie zbioru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty
 • opracowywanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty, opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym; udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, Starosty i wydziałów
 • udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawartych przez powiat, opiniowanie projektów tych umów i porozumień
 • wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądem w sprawach dotyczących działania Zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (w sprawach przekraczających zakres pełnomocnictw udzielonych tym jednostkom)
 • wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Starostwa oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności postępowania egzekucyjnego
 • udostępnianie obywatelom uchwał, projektów i innych dokumentów wynikających z realizacji zadań publicznych wykonywanych przez Zarząd Powiatu
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz opracowywanie analiz
 • organizowanie przyjmowania interesantów zgłaszających skargi i wnioski, w tym prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków
 • informowanie Zarządu, Starosty i kierowników wydziałów o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności organów powiatu
 • prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi składanymi staroście
 • nadzorowanie toku przygotowania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu
 • koordynowanie współdziałania powiatowych jednostek organizacyjnych z wydziałami Starostwa
 • koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawionych przez Zarząd
 • rozpatrywanie złożonych petycji i przekazywanie dokumentów i niezbędnych informacji w celu ich zamieszczenia przez Biuro Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji na stronie internetowej starostwa
 • windykacja świadczeń pieniężnych w cywilnym postępowaniu egzekucyjnym
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i związków sportowych
 • prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych
 • prowadzenie ewidencji klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej
 • prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • sprawowanie nadzoru nad fundacjami.
Telefon kontaktowy:
95 742-84-21
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - piątek 7:00 - 15:00
 
 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: IKP - Internetowe Konto Pacjenta
 • Baner: Szczepimy się
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Projekt - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim
 • Baner: Fanpage - Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
 • Baner: Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • Baner: Lokalny Portal Edukacji Prawnej
 • Baner: Rozlicz PIT w powiecie międzyrzeckim