.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1

Wydział Architektury i Budownictwa

Wydział Architektury i Budownictwa (AB)

Naczelnik Damian Prędki
Siedziba:
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
ul. Przemysłowa 2
66-300 Międzyrzecz
pok. 3, 4, 6, 7a (parter)
Zakres spraw i zadań do realizacji:
 • Sprawdzanie projektu budowlanego, nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie
 • Wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
 • Stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę
 • Kontrola posiadanych przez osoby wykonujące samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji oraz przynależność do izb (architektonicznej i inżynierskiej)
 • Dokonywanie czynności kontrolnych, które stanowią podstawę do wydania decyzji oraz podejmowania innych działań przewidzianych w przepisach prawa budowlanego
 • Nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia:
  • na budowę, wykonanie obiektu lub robót budowlanych objętych zgłoszeniem
  • na rozbiórkę wynikającego z przepisów prawa budowlanego
 • Rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego związanego z inwestycjami mogącymi pogorszyć środowisko
 • Prowadzenie rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę oraz przekazywanie kopii tych rejestrów Wojewodzie Lubuskiemu
 • Przekazywanie danych statystycznych Głównemu Urzędowi Statystycznemu oraz Wojewodzie Lubuskiemu
 • Przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę/rozbiórkę
 • Realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli w zakresie:
  • zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w zatwierdzanych projektach technicznych
  • właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, oraz nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie nadzoru autorskiego.
 • Współdziałanie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Międzyrzeczu oraz innymi instytucjami związanymi z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi.
Telefon kontaktowy:
95 742 84 46
 
Godziny pracy Wydziału:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00
 
 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: IKP - Internetowe Konto Pacjenta
 • Baner: Szczepimy się
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Projekt - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim
 • Baner: Fanpage - Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
 • Baner: Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • Baner: Lokalny Portal Edukacji Prawnej
 • Baner: Rozlicz PIT w powiecie międzyrzeckim