.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji (ES)

Naczelnik: Andrzej Sobczak
Siedziba:
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
ul. Przemysłowa 2
66-300 Międzyrzecz
pok. 11, 12, 14, 15, 18 (parter), 212 (II piętro)
Zakres spraw i zadań do realizacji:
m.in.
 • wykonywanie obowiązków określonych w ustawie o systemie oświaty, karty nauczyciela, o systemie informacji oświatowej,
 • zakładanie i prowadzenie publicznych szkół specjalnych, szkół ponadpodstawowych; zakładanie i prowadzenia placówek oświatowo-wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego i placówek kształcenia praktycznego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci, placówek zapewniających opiekę i wychowanie ucznia w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania
 • ustalanie planów sieci szkół ponadpodstawowych oraz specjalnych
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i placówek w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, a w szczególności: prawidłowości dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem, przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów, przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki
 • opracowywanie planów remontów, modernizacji i inwestycji szkół i placówek
 • współdziałanie w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie z funduszy pomocowych i pozabudżetowych zadań inwestycyjnych i remontów szkół oraz placówek oświatowych
 • prowadzenie postępowań w sprawie powierzania stanowisk dyrektora szkoły lub placówki
 • wykonywanie czynności związanych z nadawaniem statutu i aktu założycielskiego zakładanym szkołom
 • wydawanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną
 • zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • przyjmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły publicznej prowadzonej przez inną osobę prawną i fizyczną
 • nadawanie, a także cofanie szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej oraz prowadzenie rejestru szkół i placówek niepublicznych
 • dotowanie niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych, na zasadach określonych uchwałą Rady
 • aktualizowanie bazy danych informacji oświatowych
 • zawieranie porozumień ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli w sprawach nieustalonych w ustawie Prawo oświatowe
 • prowadzenie postępowań dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
 • przygotowywanie projektu uchwały Rady w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
 • przygotowywanie projektu uchwał Rady w sprawach: określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli z funduszu specjalnego na nagrody
 • wyrażanie na wniosek dyrektorów szkół, zgody na obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
 • prowadzenie bazy Systemu Informacji Oświatowej
 • kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii
 • kierowanie uczniów do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych
 • przygotowanie wniosków o przyznanie nagród i odznaczeń resortowych dla dyrektorów szkół i placówek
 • wykonywanie obowiązków, o których mowa w ustawach: o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o muzeach, o bibliotekach
 • finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, do których tytuł prawny posiada powiat
 • realizowanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, z wyłączeniem ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych
 • ubieganie się o dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach
 • sporządzanie projektu powiatowego programu ochrony i opieki nad zabytkami oraz przed-stawianie go do przyjęcia przez Radę
 • przedstawianie Radzie sprawozdań z realizacji powiatowego programu ochrony i opieki nad zabytkami
 • ustanawianie na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków społecznego opiekuna zabytków oraz wydawanie im legitymacji
 • przygotowywanie projektu uchwały Rady w sprawie: ustanawiania i przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami
 • prowadzenie działalności kulturalnej - tworzenie samorządowych instytucji kultury, nadawanie statutu instytucjom kultury
 • tworzenie powiatowych muzeów, nadawanie statutu, powoływanie rady muzeum
 • tworzenie powiatowych bibliotek oraz zapewnienie im warunków działania i rozwoju
 • prowadzenie spraw związanych z wymianą kulturalną
 • podejmowanie zadań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego
 • współdziałanie w organizowaniu świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla jednostek kultury prowadzonych przez powiat międzyrzecki
 • opracowywanie materiałów dotyczących projektowania i realizacji budżetu Powiatu w zakresie działań w dziedzinie turystyki
 • realizacja przedsięwzięć dotyczących zlecania zadań w zakresie turystyki oraz udzielania dotacji podmiotom spoza strefy finansów publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku
 • współpraca z podmiotami organizującymi turystyczne imprezy masowe
 • współpraca z podmiotami realizującymi zadania w zakresie poprawy infrastruktury tury-stycznej (szlaki rowerowe, piesze itp.)
 • współdziałanie w realizacji zadań w zakresie turystyki z samorządami terytorialnymi oraz innymi organizacjami i podmiotami działającymi w branży turystycznej
 • promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin Powiatu, w tym ich prezentacja na wystawach, targach i imprezach kulturalnych
 • realizowanie zadań z ustawy o kulturze fizycznej
 • tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej
 • przygotowywanie projektu uchwały Rady w sprawie powołania rady sportu - ustalenie składu i zasad powoływania oraz regulaminu działania rady
 • przyznawanie zawodnikom stypendiów za szczególne osiągnięcia sportowe
 • organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju
 • organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych
 • realizowanie zadań wynikających z ustaw: prawo o stowarzyszeniach, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • podejmowanie działań w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla stowarzyszeń w ramach otwartych konkursów ofert oraz procedury pozakonkursowej, sporządzanie umów z oferentami, kontrola sprawozdań oraz ocena realizowanych zadań
 • prowadzenie ewidencji oraz nadzór nad stowarzyszeniami zwykłymi
 • inicjowanie spotkań informacyjnych dla organizacji pozarządowych o możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań publicznych w ramach ich statutowej działalności oraz prowadzenia dokumentacji finansowej
 • współpraca z Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych w Międzyrzeczu oraz Radą Wojewódzką
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz koordynowanie realizacji programu
 • przygotowanie materiałów i informacji dla Zarządu związanych z ogłaszanymi konkursami ofert
 • informowanie zainteresowane podmioty o trybie i sposobie tworzenia stowarzyszeń zwykłych jak i rejestrowych, ich rejestracji i działalności
 • organizacji konferencji, spotkań, szkoleń z zakresu działalności organizacji pozarządowych
 • przygotowanie sprawozdania z realizacji rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
 • propagowanie idei wolontariatu wśród mieszkańców powiatu
 • realizacja działań związanych z wykonywaniem obowiązków określonych w ustawie o działalności leczniczej oraz ustawie - Prawo farmaceutyczne
 • realizacja uprawnień Powiatu, jako organu tworzącego Szpital Międzyrzecki Sp. z.o.o. wynikających z przepisów o działalności leczniczej
 • realizacja spraw związanych z nadzorem właścicielskim nad Szpitalem Międzyrzeckim Sp. z.o.o.
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z.o.o.
 • realizacja zadań związanych z promocja zdrowia i profilaktyką schorzeń cywilizacyjnych w zakresie programów zdrowotnych - Narodowego Programu Zdrowia oraz Wojewódzkiej Strategii Ochrony Zdrowia i wynikających z nich zadań
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu ochrony zdrowia, profilaktyki i promocji zdrowia
 • ustalania godzin pracy aptek i harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych z terenu Powiatu
 • informowanie mieszkańców powiatu o możliwości opieki zdrowotnej dostępnej na terenie powiatu i województwa oraz EKUZ - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • inicjowanie i wspieranie lokalnych oraz ogólnopolskich akcji promujących zdrowie oraz kampanie społecznościowe na rzecz ochrony zdrowia
 • inicjowanie działań promocyjnych mających istotne znaczenie dla powiatu poprzez organizacje i uczestnictwo w imprezach promocyjnych o zasięgu gminnym, powiatowym i regionalnym
 • tworzenie efektywnego systemu wzajemnego komunikowania się na szczeblu lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim, którego wspólnym celem jest ustalenie polityki promocyjnej
 • prowadzenie kampanii informacyjnej poprzez współpracę z mediami lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi
 • budowa wizerunku powiatu międzyrzeckiego, jako sprawnej, przyjaznej i atrakcyjnej jednostki samorządu terytorialnego dla mieszkańców, przedsiębiorców i inwestorów, jako obszaru atrakcyjnego wartego inwestycji
 • kształtowanie wizerunku powiatu poprzez jego reklamę, utrwalanie, rozszerzanie zaufania społecznego i pozytywnego wyobrażenia o powiecie
 • realizowanie zadań promocyjnych wynikających z założeń strategii powiatu
 • opracowywanie, publikacja i dystrybucja wydawnictw, gadżetów i materiałów promocyjno-informacyjnych powiatu
 • organizowanie wydarzeń i imprez artystycznych, kulturalno-rekreacyjnych, sportowych i turystycznych o charakterze promocyjnym
 • opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych powiatu
 • eksponowanie herbu powiatu we wszystkich możliwych miejscach, imprezach oraz wydawnictwach mających znaczenie promocyjne
 • współpraca przy redagowaniu strony internetowej powiatu pod Facebooka względem me-rytorycznym
 • współpraca ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie promocji
 • przygotowanie projektu umów w zakresie realizacji zadań w obszarze promocji
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem Patronatu Starosty Międzyrzeckiego
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem Nagród Starosty Międzyrzeckiego
 • realizacja programów ministerialnych i projektów unijnych
 • realizacja dla kombatantów i osób represjonowanych zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych
 • organizacja na terenie powiatu obchodu rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego
 • świadczenie dla kombatantów i osób represjonowanych pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent
 • analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw
 • prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na rozwiązanie stosunku pracy z kombatantem lub inną osobą uprawioną w okresie 2 lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę
 • realizację zadań związanych z wypłacaniem świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przy współpracy z innymi wydziałami zajmującymi się tym zadaniem
 • rozpatrywanie złożonych petycji i przekazywanie dokumentów i niezbędnych informacji w celu ich zamieszczenia przez Biuro Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji na stronie internetowej starostwa
 • realizacja zadań obronnych obejmujących przede wszystkim przygotowanie służby zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz działu zabezpieczenie społeczne i praca w powiecie na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa iw czasie wojny
 • przygotowywanie i realizacja projektu realizowanego w ramach Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie, jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT, zgodnie z wytycznymi i obowiązującymi procedurami
 • monitorowanie przebiegu realizowanego projektu i kontrola postępu finansowo-rzeczowego podjętych zadań
 • gromadzenie dokumentacji merytorycznej i finansowej realizowanego projektu
 • prowadzenie sprawozdawczości, przygotowywanie informacji związanych z realizacją projektu
 • monitoring projektu, zarządzanie ryzykiem oraz organizowanie zgodnie z ustalonym harmonogramem spotkań kadry zarządzającej, Partnerów projektu oraz przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego
 • prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi dotyczących urzędu oraz współpraca w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi powiatu
 • koordynacja i nadzór nad sprawami zamówień publicznych realizowanymi przez Starostwo Powiatowe, weryfikacja projektów dokumentów przygotowanych przez inne stanowiska pracy i jednostki organizacyjne powiatu, w tym specyfikacji istotnych warunkówzamówienia
 • przygotowywanie i wykonywanie czynności związanych z zamówieniami przed oraz po ich zakończeniu, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro
 • prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania środków z budżetu Unii Europejskiej na projekty inwestycyjne i miękkie
 • inicjowanie projektów i ich realizacja przy wsparciu ekspertów zewnętrznych (koncepcja, założenia, wkład merytoryczny i finansowy do wniosku aplikacyjnego)
 • współpraca z Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze oraz Urzędem Wojewódzkim w zakresie aplikowania o środki unijne oraz w trakcie realizacji projektów
 • współpraca z gminami, szkołami, uczelniami wyższymi oraz podmiotami gospodarczymi na rzecz integracji i rozwoju powiatu w zakresie projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych
 • opracowywanie informacji, raportów i sprawozdań dotyczących udziału powiatu w projektach finansowanych ze środków zewnętrznych
 • realizowanie wszelkich działań związanych z procesami promocyjnymi i informacyjnymi dotyczącymi projektów
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i związków sportowych
 • prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych
 • prowadzenie ewidencji klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej
 • prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • sprawowanie nadzoru nad fundacjami
Telefon kontaktowy:
95 742-84-16
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - piątek 7:00 - 15:00
 
 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: IKP - Internetowe Konto Pacjenta
 • Baner: Szczepimy się
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Projekt - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim
 • Baner: Fanpage - Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
 • Baner: Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • Baner: Lokalny Portal Edukacji Prawnej
 • Baner: Rozlicz PIT w powiecie międzyrzeckim